Haalbaarheidsonderzoek

Wil je als innovatieve MKB-er een nieuw product, dienst of proces (her)ontwikkelen? Dan is het verstandig om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren om vooraf technische en economische risico’s in kaart te brengen. De regeling MIT Haalbaarheid subsidieert 40% van de kosten om de sterke en zwakke kanten, kansen én risico’s van je project te achterhalen.

Voorbeelden van een haalbaarheidsstudie zijn:
– literatuuronderzoek;
– octrooionderzoek;
– inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners;
– het opstellen van modellen en berekeningen om te onderzoeken of een idee technisch haalbaar is;
– marktverkenning;
– concurrentieanalyse;
– trial and error: onderzoek doen naar en uitvoeren van testen om antwoord te
krijgen op technische haalbaarheidsvragen

 

Doelgroep

MKB-ondernemingen uit Groningen, Friesland of Drenthe komen in aanmerking voor deze subsidieregeling. Belangrijk is dat het innovatieproject aansluit op een van de volgende thema’s van de Kennis- en Innovatieagenda (KIA):

 • Energie en duurzaamheid
  • Voorbeeldprojecten: circulair materiaal gebruiken, fossiele energiegebruik verlagen, of CO2 uitstoot beperken
 • Landbouw, water en voedsel
  • Voorbeeldprojecten: kringlooplandbouw bevorderen, stedelijke gebieden klimaatbestendig maken, of duurzame visserij bevorderen
 • Gezondheid en zorg
  • Voorbeeldprojecten: voorkomen en opsporen van ziekten, kwaliteit van leven verbeteren, of de organisatie van de zorg verbeteren
 • Veiligheid
  • Voorbeeldprojecten: georganiseerde criminaliteit aanpakken, cyberveiligheid waarborgen, of maritieme high tech ontwikkelen
 • Sleuteltechnologieën
  • Voorbeeldprojecten: de kennis over sleuteltechnologieën verbreden

Voorwaarden

De kosten gerelateerd aan het project die in aanmerking komen voor subsidie zijn:

 • Loonkosten van werknemers en eigen uren
 • Kosten voor het inschakelen van een externe adviseur;
 • Materiaalkosten die uitsluitend nodig zijn voor het haalbaarheidsproject;
 • Huurkosten van apparatuur en uitrusting.

De subsidie is 40% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 20.000. Bij een toekenning van de subsidie moet het haalbaarheidsproject binnen 4 maanden worden gestart en mag dan maximaal 12 maanden duren. En binnen drie weken na de toekenning wordt 100% van de subsidie overgemaakt!

Uit vorige edities van de  MIT Haalbaarheid is gebleken dat dit een aantrekkelijke subsidieregeling is. Het budget wordt verdeeld op volgorde van ontvangst van volledige aanvragen. De regeling opent op 9 april. Overweeg je om een aanvraag te doen, dan is het sterk aan te raden om nu te beginnen met de voorbereiding, zodat op dinsdag 9 april een volledige aanvraag kan worden ingediend!