80% subsidie voor agrariërs die samen willen leren over duurzame landbouw

Er gaan en staan mooie subsidieregelingen open voor agrariërs. Zo kan er vanaf begin december vanuit het Groen-Economisch Herstelfonds een subsidie worden aangevraagd voor investeringen in precisielandbouw, digitalisering of bijvoorbeeld kringlooplandbouw. Voor jonge agrariërs kan de subsidie zelfs oplopen tot 75%!

De subsidie in deze blog gaat over projecten van agrariërs die met en van elkaar leren over duurzame landbouw. Het project moet gaan over minimaal één van de volgende onderwerpen:

 • brongericht verminderen van uitstoot van ammoniak, nitraat en fosfaat naar bodem, water en lucht
 • duurzaam bodembeheer of groeimediumbeheer met integrale aandacht voor (grond)water en teeltsysteem
 • weerbare teeltsystemen waarbij minder behoefte is aan gewasbeschermingsmiddelen
 • nieuwe en aangepaste gewassen, grondstoffen en bewerkingen hiervan die bijdragen aan hergebruik of nieuwe, meer diverse of verbeterde eiwitteelten en -bronnen
 • ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw en herstel van biodiversiteit op en rondom landbouwbedrijven
 • precisielandbouw door inzet van gegevens, software en autonome- en precisiewerktuigen om beleidsdoelen te halen
 • ontwikkeling van vaardigheden van medewerkers van het landbouwbedrijf. Deze vaardigheden hebben te maken met persoonlijke ontwikkeling en duurzame ontwikkeling van het bedrijf
 • stimuleren van samenwerking tussen landbouwbedrijven, producentenorganisaties of telersverenigingen. Dit om de positie van de landbouwbedrijf te versterken
 • starten, overnemen of beëindigen van een landbouwbedrijf
 • verbeteren van dierenwelzijn en diergezondheid
 • op een duurzame manier verbeteren van het verdienvermogen van landbouwbedrijven
 • ontwikkeling van duurzame dierlijke marktconcepten

De aanvrager is de adviseur of deskundige. Subsidiabele kosten bijvoorbeeld eigen loonkosten, inhuur van derden of kosten van het huren van een zaal. De subsidie is 80% met een minimum van € 15.000 en maximaal € 200.000.

Subsidies worden toegekend op basis van het tenderprincipe: de best scorende aanvragen krijgen een toekenning. Er wordt gekeken naar de impact van het project (telt 2x), de kwaliteit van de combinatie van het samenwerkingsverband en de aanvrager, de kwaliteit van het projectplan en de kosteneffectiviteit van het project.

Deze subsidieregeling is aan te vragen tot 15 december 2021.